-  

Hebrew problems? Click Here


puzzle םיאשונה תמישר
םינמזה חולו
דוסי יגשומ ןויצו תובוח תיתצובקה הדובעה םיפסונ תורוקמ
סובליסה ףוס חיש חול
בלוד תצובק
חיש חול
ןבדבוד תצובק
סובליסה תליחת

םיקסע להנמל ס"היב
הפיח תטיסרבינוא

ינורטקלא רחסמ
Electronic Commerceתבותכב תאצמנ תבייחמהו תנכדועמה אסרגה
http://econ.haifa.ac.il/~sheizaf/ecommerce

1999
- רבמבונ רבוטקוא


Prof. Sheizaf Rafaeli -- ילאפר ףזיש 'פורפ
ןיבר ןיינב ,7048 רדח
824-9578 ןופלט
sheizaf@earthlink.net
sheizaf@gsb.haifa.ac.il
http://gsb.haifa.ac.il/~sheizaf

ישש ימיב םייקתמ רועשה
ברעב 10 ל 9 ןיב ינש ימיב תוינופלט הלבק תועש םייקי רטייר באוי רמ


rotating picture םיאשונה תמישר
םינמזה חולו
דוסי יגשומ ןויצו תובוח תיתצובקה הדובעה םיפסונ תורוקמ
סובליסה ףוס חיש חול
בלוד תצובק
חיש חול
ןבדבוד תצובק
סובליסה תליחת


תואצרה
םיליגרתו
היגולונכט
אשונ
עובש

"100 Numbers you need to know"
SLIDES PPT אובמ , HebVer
SLIDES PPT 2 אובמ , HebVer
Businessweek's take on How a Mythical Merchant
Uses 3 Avenues of the Net
Hebrew HTML
Hal Varian, The Information Economy,
Scientific American, September, 1995, pages 200-201.
TCP/IP,
WWW, telnet,
ftp, EDI,
:אובמ
תנבהל תויטילנא תורגסמ םילדומ
.טנרטניאב רחסמו תיקסע תוליעפ
.םיקווש יגוס
ירבע HTML
יקוח
Negroponte, Coase, Moore, Metcalfe

1
8/10


Quality assurance in HTML תוכיא תחטבא
People searching
SLIDESSearchEngines.ppt
SLIDES Encryption PPT slides
SLIDESUsing PGP PPT slides

.תויסיסב תויגולונכט
תוכיא תחטבא
.שופיחל םילדומו יקסע ןיעידומ
,תוידוס ,הנפצהל תויגולונכט
עדימ תחטבא :תויטרפו תויאשח
2
15/10
SLIDES Digital Money PPT slides
SLIDES Javascript intro class notes
Bookmarklets
Javascript examples, Koch's tuto rial, , Thau's tutorial
Showoff time! , Cheat sheet
Validation scriptsןורחא דעומ
תוצובק תונגראתהל
אשונ תריחבו
RSA, SET,
SSL, PGP
תויגולונכט :ינורטקלא ףסכ
תשרב םולשתל
Javascript,
3
22/10

SLIDES Cookies PPT class notes
A cookie example
(on your machine)


SLIDESauctions 1
SLIDESauctions 2
C/Net's The high price of auctions
Auction types תויבמופ תוריכמו םיזרכמ
Dutch Auction simulation
SLIDES Logs and audience measurement להקה תדידמ


ןורחא דעומ
הנפצה ליגרת תשגהל

Cookies
Cookies
תויבמופ תוריכמו םיזרכמ
תואקנב ,תואנוטיס ,תואנועמק
ץתקופסיתה תרשרש לוהינו
(Supply Chain Management)


Access Logs להקה תדידמ
4
29/10


תשגהל ןורחא דעומ
Javascript
ליגרת

SLIDES Intro to CGI PPT class notes
SLIDES SSI, CGI and Perl PPT class-lecture notes
PHP.org

PHP home site , Introduction to PHP

Examples: Environment vars,TimDat , Mailto, Calendar


CGI-based counters , Remotely hosted CGI, More...,
and another! , CGI Resources , ScriptSearch.com
CGI אשונב (FAQ) תצופנ תולאש ץבוק
CGI תביתכל Perl תפשב שומיש
SECURITY in CGI

CGI, Perl,
Intranets
דוסבס ,יאנועמק םולשת ,םוסרפ
יאנוטיס
5
5/11

Java examplesClocks, banners, 3d, stocks, calculators, abacus, etc.

SLIDES Java intro PPT class notes

Java
תשרב ךוניחו הכרדה ,רואל האצוה
6
12/11


תשגהל ןורחא דעומ
CGI
ליגרת

SLIDES VRML PPT class notes
SLIDES DHTML ppt class notes
VRML,
DHTML
רחסמב טפשמו הקיקח ילוקיש
:ינורטקלא
םינמיס ,םיטנטפ ,םירצוי תויוכז
,(brand) גתומה תובישח ,םימושר
?הפיכאו ,הרוזנצ ,יוסימ
7
19/11

GROUP PROJECTS תויתצובק תודובע תגצה
תשגהל ןורחא דעומ
Java ליגרת
E-Business Models By Michael Rappa local (NCSU)
SLIDESXML
SLIDESvideoconference.ppt
SLIDEStextual_conferencing.ppt

!עיבצהל ידכ ןאכ ושיקה
Go To the 1999 voting booth!Dekel voting booth -- ** -- Brosh voting booth

LAST WORDS

GRADES!!!
Duvdevan grades here and Dolev grades here

Logs: referrer, access, :הדידמ
browser, errors
8
26/11

puzzle םיאשונה תמישר
םינמזה חולו
דוסי יגשומ ןויצו תובוח תיתצובקה הדובעה םיפסונ תורוקמ
סובליסה ףוס חיש חול
בלוד תצובק
חיש חול
ןבדבוד תצובק
סובליסה תליחת


דוסי יגשומ .3

Technological determinism
Bandwidth
"Media Richness"

Disintermediation, Reintermediation
"To be Amazoned"
Connectionless,
Stateless Systems
"Stickiness"
Auctions:
Vickrey, English, First Price, Dutch, Yankee, Winner's curse

"Network Externalities", "positive feedback", Micropayments, Seignorage
Symmetric vs.
A-Symmetric
encryption: Secret or Private/Public keys
Synchronic vs.
A-Synchronic
Communication
Ethernet
TCP/IP
EDI

SSI, PHP, ASP
Frames,
Imagemaps, GIF animation

Copyright, Trademark,
Patent
Shareware, public domain
Steganography
Intellectual property

Client vs. Server, Compiled vs.
Interpreted
programming
Interactivity,
Hypertext,
Packet-Switching

VAN, VPN, Internet, intranet, Extranet
SGML, HTML, XML
RSA, SSL, SET, PGP
"hard problem"

"Thin" clients
Agents: Brokering,
Filtering, Recommending,
Negotiating "Bots"
Java, Javascript,
Active-X
Cookies
Sandbox vs. "trust" security models
CGI
"Shopping carts"

Netiquette,
Web Style and Norms, Spam

Privacy and Ethics:
Whois, Finger, Traceroute

E-Lancing,
Virtual Organizations

Telecommuting
Hits, visits, "reach", "eyeballs", "Viral Marketing"
See also: E-Commerce Glossary
HotWired's Encyclopedia of the New Economy
WhatIs.Com

Define this term:

PC Web-O-Pedia:ןויצו תובוח .4

,םיליגרת תשגה ,םהב תופתתשהו םירועשה תארקל רמוח תאירק תוללוכ דימלתה תובוח
.םכסמ ןחבמו תיתצובק הדובע

אל ךא) תובורק םיתעל .יפוסה ןויצה ןמ 15% ב םילמגותמ םיליגרתהו םירועשב תופתתשה
.ילאיצנרפיד ונניא ןויצה לש הז ביכרמ (דימת

ןויצ לש וכרע .רועשב רבעוהש רמוחה לכ תא לולכיו םיחותפ םירפסב השעיי םכסמה ןחבמה
.יפוסה ןויצה ןמ 45% אוה יפוסה ןחבמה

,(תוקד רשעכ) התיכב דואמ הרצק הגצה ,רמוח דוביעו ףוסיא תללוכ תיתצובקה הדובעה
.ללוכה ןויצה ןמ 40% אוה תיתצובקה הדובעה לע ןויצה לש וכרע .טנרטניאב הבותכ הגצהו
.תינורטקלא העבצהב ,התיכב םיתימעה ידי לע ןתניי תיתצובקה הדובעה לע ןויצה
תיתצובקה הדובעל םיאשונ .5

איה הצובקה לע תלטומה המישמה .תימצע תונגראתהב ,םירבח העברא דע הנמת הצובק לכ
תטרופמו התיכב דאמ הרצק הגצהל רמוחה תא ןגראלו רוקחל ,רמוח ףוסאל ,אשונ רוחבל
תיטנוולר תויהל הכירצ הדובעהש רוכזל שי אשונה תריחבב .טנרטניאה תועצמאב בתכב רתוי
ןיב .תורחאה תודובעל האוושהב התיכב םידימלתה ידי לע טפשת ףאו ,םכירבחלו םכל
: לוקשל רשפאש םיאשונההנכות ינכוס
הידמו תושדח
Portals ה דיקפת
?יאנפו רודיב
םירתא םוסרפ יכילהת
טנרטניאב םירומיה
(conferencing) דועיוו תוטיש
ההובג הלכשה
תשרב ואידיו
?תשרב תואקנב
הקיקחב תויגוס
תשרב האופר
(compression) הסיחד תוטיש
תשרב שונא יבאשמ לוהינ


!עיבצהל ידכ ןאכ ושיקה
Go To the 1999 voting booth!

1999 רבמבונ ,תויתצובק תודובע
בלוד תצובק
Taxation - ינורטקלאה רחסמה יוסימ
רדיק הקיבצ ,ןושרג הירא ,רבוד יש ,ןהוכ דהוא

Online investing - תשרב תועקשה לוהינ
יבאז לכימ ,ךובסייו ידוא ,טדימסדואח רמת ,ןטול רפוע

הקיסומ לש ינורטקלא קוויש
יאדוד רואיל ,סוארטש ליג ,ץבוק ירוא ,יבוש ילא

תונכוס Agents
רמיר יסויו לטרוא ,ןהכ-יקצינשיו ןרק ,הדוגי רינ

Distance learning -- קוחרמ דומיל
רנרל איגש ,ןהכ םרוי ,ןומרכ רואיל ,לוסב השמ

Video -- תשרב ואידיו
סייולוש יקיר ,רדיינש רואיל ,יבצ-ןב רואיל ,ריאמ הדוהי

Push technologies -- הפיחדב םינכת
ןורפע ףסא ,טהב תימע ,קי'צנימק הדוהי ,סוורפיק הדוהי

Human Resource Management -- שונא יבאשמ לוהינ
איבל ליג ,ןייטשנרוב ןתוד ,'ץיבופלוו תימולא ,והילא יטומ

CRM -- Customer Relationship Management
גרבדלוג תרפא ,הקיסמ תירוד ,ןיפלס הנולא

רתאה תרושב תצפה
בוט םוי יחיבא ,יקסלבש ןרע ,לט הירא ,יאבג ןרוא

תינורטקלא תואקנב
ןיירב לט ,רנלק בד ,דורמנ ןורי
ןבדבוד תצובק

Taxation - ינורטקלאה רחסמה יוסימ
רדיק הקיבצ ,ןושרג הירא ,רבוד יש ,ןהוכ דהוא

Online Advertising ןווקמ םוסרפ
ןרוג סכלא ,תודפ יח ,זוזע ק'ז ,שיבייפ ךורב

תשרב האופר
ןדע לכימ ,ראב תירוא ,ףרסא תירונו לאוי

Brand promotion -- תוריכמ םודיק
תרופ שוי ,רמש םר

Intellectual property -- ינחור ןיינק
רימז רוג ,דעיל המלש ,דוה תיריע

Online investing - תשרב תועקשה לוהינ
יבאז לכימ ,ךובסייו ידוא ,טדימסדואח רמת ,ןטול רפוע

Carpool -- תיקסע תינכת
ילארשי בדנ ,לאיזוע םרוי ,רפינס ליג ,רב דוד

Banking -- תנווקמ תואקנב
סויר ןאיבפ ,הפוי לאינד ,דלפ זעוב ,ירפ ןתנ

טופיש תויוכמסו ערה ןושל
לבוש ריאמ ,קינטולז ןושרג ,ירא-ןב ןנור

Gambling -- םירומיה
םואברמ לאיראו יסמוא ינור

םוינלימה בצקב םיעוציב רופיש
ןימינב יסוי ,יול יבא ,ןומימ סיריא ,דוד תירינ

ירחסמ רתא תיינב
ןדיכ לט ,ןומרכ ךליל ,דראב יש

תיקסיע תינכת - םיצופישהו הינבה חול
ןליא הנרוא ,יסמוא ימענ ,הממס ןורי

Kids -- ינורטקלא רחסמו םידלי
ןמקור באוי ,ירוצ רומיל ,'ץיבוקרב תיוור ,הטפורפ הרול

SLIDES םיאשונה תמישר
םינמזה חולו
דוסי יגשומ ןויצו תובוח תיתצובקה הדובעה םיפסונ תורוקמ
סובליסה ףוס חיש חול
בלוד תצובק
חיש חול
ןבדבוד תצובק
סובליסה תליחת
םיפסונ תורוקמו םירפס .6


EcommerceTimes

EcommerceTimes

MMG E-Commerce Clock™
1999 YTD E-Commerce
US 65534 Note: You must have a Java capable
browser with Java enabled to see the clock.
Compliments of:


Larry Downes and Chunka Mui (1998) Unleashing the Killer App
: Digital Strategies for Market Dominance, Harvard
Business School Press.

William H. Gates III Business (@) the Speed of Thought,
Warner, (1999). See http://www.speed-of-thought.com/ too.


Kalakota, Ravi, and Andrew B. Whinston
Electronic Commerce: A Manager's Guide Addison-Wesley, 1997


Kalakota, Ravi, and Marcia Robinson
E-Business: Roadmap for Success Addison-Wesley, 1999 See EBStrategy.com


John Hagel and Arthur G. Armstrong (1997) Net Gain :
Expanding Markets Through Virtual Communities , Harvard
Business School Press.

Net Worth : Shaping Markets When Customers Make the Rules by John Hagel, Marc Singer, Harvard Business School Pr; ISBN: 0875848893

Michael and Ronda Hauben (1997) Netizens: On the History and Impact of Usenet and the Internet
IEEE Computer Society Press
There is an online version

Rob Kling (1996) Computerization and Controversy
Academic Press Harcourt-Brace
There is an Online page

David Kosiur (1997) Understanding Electronic Commerce:
How Online Transactions Can Grow Your Business,
Microsoft Press.

Daniel C. Lynch and Leslie Lundquist (1997) Digital
Money: The New Era of Internet Commerce, John Wiley and
Sons

Nicholas Negroponte (1996) Being Digital, Vintage Books
and Wired Columns.
(http://nicholas.www.media.mit.edu/people/nicholas/Wired/)

Don Peppers, Martha Rogers (1998) Enterprise One to One :
Tools for Competing in the Interactive Age, Doubleday.

Bruce Schneier (1995) Applied Cryptography : Protocols,
Algorithms, and Source Code in C, John Wiley & Sons


Westland & Clark's (2000)
Global Electronic Commerce: Theory & Cases MIT Press The new address is here


Evan I. Schwartz (1997)Webonomics : Nine Essential
Principles for Growing Your Business on the World Wide Web
Broadway Books.

Information Rules : A Strategic Guide to the Network Economy
by Carl Shapiro, Hal R. Varian (1998) Harvard Business School Pr; ISBN: 087584863X

David Shenk (1997) Data Smog: Surviving the Information
Glut, HarperCollins.

Fay Sudweeks, Margaret McLaughlin and Sheizaf Rafaeli (1998)
Network and Netplay: Virtual Groups on the Internet,
MIT Press.

Michael Wolff (1998) Burn Rate Simon and Schuster.

Periodicals:
The Journal of Computer Mediated Communication

Wired Magazine

New York Times' Technology, CyberTimes and Circuits

E-Commerce Times

Slashdot News for Nerds. Stuff that matters.

Business 2.0

The Industry Standard (metrics and powerpoint downloads)

Red Herring

Planet IT CMP's TechWeb, Community for IT professionals

E*Journal

BusinessWeek's Web Site for Electronic Business

===========

BusinessWeek, June 1998, "The Click Here Economy"


להנימב ךמסומ ידומיל תרגסמב עדימה תוכרעמ םוחתב םדקתמ סרוקל סחייתמ הז סובליס
,טנרטניאב אצמנ הז סובליסל רתויב ינכדעה קתועה .הפיח תטיסרבינואב (MBA) םיקסע
:תבותכב

http://gsb.haifa.ac.il/~sheizaf/ecommerce


תא רקוס סרוקה .ינורטקלא רחסמבו בשחמ תכוותמ תרושקתב קסוע הז סרוק
תויוחתפתהל הלא תויגולונכט ןיב רשקה תאו ,הלא םימוחתב תושדחה תויגולונכטה
םישודיח ,םיריהמ םייונשב תנייפאתמ תאז הפוקת .םייקסעו םיינוגרא ,םיילוהינ םילוקישו
תינורטקלא תרושקת :יאדו דחא רבד ךא .תואדוו-יאו ,היצזילאבולג ,םירקבל םייגולונכט
שי .ולוהינלו ןוגראה לש ויפואל רתויו רתוי םייזכרמ םיכפוהו םיכלוה בשחמ תותשרו
ומוקמב תורצויו יתרוסמה ןוגראה תא תופילחמו תוכלוה ףא הלא תויגולונכטש םינעוטה
.םיילאוטריו םינוגרא
רמוח .סובליסב םיטרופמ ויהיו ,תוחישהו תואצרהה תא וולי האירק יעטק
ןמ תופסונ תוינפהבו ,הז סובליס לש ופוסב םימושרה םירפס תמישרב ןתינ ףסונ האירק
אשונה לש דחוימב ינכדעה ויפוא ללגבו םירבדה עבטמ .הז סובליס לש ינורטקלאה קתועה
ןלהל .םימעפ רפסמ רבכ רבעב ןתינ סרוקה םלוא .רטסמס ידמ םינכדעתמ הז סרוק ינכת
:םנכותב םיקישמ וא םימוד םיסרוק לש םיסובליסל תוינפה

Pointers to other (similar) courses:
puzzle םיאשונה תמישר
םינמזה חולו
דוסי יגשומ ןויצו תובוח תיתצובקה הדובעה םיפסונ תורוקמ
סובליסה ףוס חיש חול
בלוד תצובק
חיש חול
ןבדבוד תצובק
סובליסה תליחת

This page was last updated by sr :
This page was last viewed on:
/~sheizaf/ecommerce/index.html

-  

 

 

 

 

 

 

_

_

_

_

_

_