הפיח תטיסרבינוא
'ד רוזחמ -םיקסע להנימל רפסה תיב
בלוד תתיכ

םירמאמ םוכיס - שונא יבאשמ לש היגטרטסא

:םירמאמה תרבוחבש 'ז הצובקב םילולכה םירמאמה ינש םוכיס ןלהל

J. Conner and - "Human resource Roles: Creating Value Not Rhetoric" .1
.Human Resource Planning 1997 /D. Ulrich

– "Managing Temporary Workers: A Permanent HRM Challenge "
.1
/ D.C. Feldman; H. I. Doerpinghaus ; W. H. Turnley
.Organization Dynamic 1997

:ידי לע שגוה
ןייטשנרוב ןתוד
איבל ליג
והילא יטומ
ץיבופלוו תימולא

2000 סרמב 2

Human resource Roles: Creating Value Not Rhetoric
(Jill Conner ,Colgate –Palmolive Company; and Dave Ulrich, University of Michigan )
הקירוטר אלו ךרע תריצי :שונא יבאשמ דיקפת

.שונא יבאשמ דיקפת תא שדחמ איצמהל ךרוצ תושח םויה תורבח
ףיסוהל דציכ ןיבהל שי .שונא יבאשמ לש יתרוסמה דיקפתל רבעמש דיקפתב אוה ךרוצה
לש םייקסעה היכרצ םע םיכילהתו תויגטרטסא םואית ,םילהנמל הרזע י"ע הרבחל ךרע
.הרבחה
דע תוינוניב תורבחב שונא יבאשמ ילהנמ 256 ןיב השענש רקחמ לע ססובמ רמאמה
תוכלשה עיצמ אוהו שונא יבאשמ להנמ דיקפת יבגל תיריפמא הכרעה וב תמייק .תולודג
ןכאו שונא יבאשמ דיקפת תא שדחמ םירידגמ םלועה לוכב םילהנמ .עוצקמה חותיפל
.םינשה ךשמב דואמ הנתשה דיקפתה
.יקסע אשונ תויהל ךפה ישונאה באשמה אשונ (,1990) רלוש יפל
תקלחמו רתויב יתורחת היהי הדובעה קוש 2000 תנשבש הארה ,1992 ב סרואט לש רקחמ
.ימואלניב םג היהיש קושה יכרוצל תוריהמב ביגהלו הבושק תויהל ץלאת שונא יבאשמ
,חוקלל תוריש ,תוכיאב תדקוממה תינוגראה היגטרטסאל קודה רשקל ךרוצ םג היהי
.הדובעה חוכ לש תושימגו תווצ תדובע
הקלחמ התויהמ ,יוניש שונא יבאשמ תקלחמ תרבוע ,רקחמב ופתתשהש םילהנמה פ"ע
תא גישהל תנמ לע יתורחת ןורתי רוציתש הרבחה ךותב תופתושל המצע ינפב תדמועה
.ןוגראה תורטמ

שונא יבאשמ לש תירוטסיה הריקס
ללכש ברה םדאה חוכב לופיטל תדרפנ הקלחמ ב"הראב חתפתהל הלחה הנש 70 – כ ינפל
:כ"דב ללכ דיקפתה א"כ תקלחמ לש םינושארה םימיב .םידבוע ינוגרא ןכו םיבר םירגהמ
.הדובע יסחיו החוור ,תוחכונ תקידב ,תוכרדה ,םידבוע יקית לוהינ ,הריחב ,סויג
םידיקפתה יולימ י"ע םהלש הלועפה ףותישו םידבועה לרומ לע רומשל התפיצ הלהנהה
,תוכרדה ומכ םיפסונ םייקסע םיכרצ וררועתה ,ינוגראה דיקפתה תוחתפתה םע .ל"נה
.ןוגראל דאמ םיבושח ויהש םיחמומה םידבועה לע הרימשו סויג
תובכרומ תויעב ןורתפל שונא יבאשמ אשונב םיינוציח םיצעויב ושמתשה 50 – ה תונשב
ימוחת רפסמל שונא יבאשמ לש היצקנופה הקלוח ולא םינשב .םידבועב תורושקה
:תוחמתה
.היצרטסינימדאו תובטה בוציעו רכש ,הדובע יסחי
לש היצקנופל םילהנמל םיקנעמ תכרעמו חותיפו תוכרדה ,סויג ,םייוציפ םג ורבע הגרדהב
.א"כ
ןויווש תורטמל א"כ תקלחמב יוניש לש ןווכל הצחל ב"הראב הלשממה 70-60 ה תונשב
המרב םיצעויב ךרוצה ללגב .היסנפה אשונב המרופרו הדובעב תוחיטב ,הדובעב תויונמדזה
,הריירק חותיפ :םיבכרומ רתוי םיתוריש ונתנו "םדאה חוכ" תוקלחמ וחתפתה ,ההובג
וענוה םדאה חוכ תוקלחמ .שונא יבאשמ תונכתו יגטרטסא ןונכת ,תורטמ תעיבק ןונכת
.ןוגראה לש םייגטרטסאה םיכרצה חוכמ
,הכרדה ןומיא :םיאשונ 3 הללכש (Nadler) HRD התייה 70 – ה תונשב תפסונ העפות
דדובה םדאב דקמתהל לחה HRD ה םוחת .תילאוטפסנוק הירטמו חותיפו םידומיל
תוליעיהו ישיאה לאיצנטופה חותיפ לע שגד םשוה ןכלו ולש תינוגראה העפשההו
.תינוגראה
םייקסע םיאשונב איה תודקמתהה רשאכ חתפתהו לדג שונא יבאשמ םוחת 80 – ה תונשב
:םייגטרטסאו
תא וספת חוקלב דוקימו תוכיאה תאלעה ,תוליעיה רופיש ,תויולע תנטקה ,םירחתמה ץחל
.שונא יבאשמ תקלחמב םיריכבה בל תמושת
תלוכי תיינב י"ע אוה ןוגראל ןתינש ףסומה ךרעהו ןיינעה דקומל ךפה תינוגרא תלוכי תיינב
תולהנהב חתפמ ירבחל וכפהו חוכ ורבצ השארב דמועהו שונא יבאשמ תקלחמ .יונישל
.ןוגראה
שונא יבאשמ תובישחו ןיינעה דקומ תיילע
תכלוהו תרבוג הייטנ םויכ הנשי ךא .ןוגראה לש ילועפתה דצב ודקמתה הנורחאל דע
.תינוגרא היגטרטסאו (1991) ינוגרא דוקימל
לש םייתרוסמה םיאשונל הרושק שונא יבאשמב הדובעה בור (1989) רשיפ לש ורמאמ פ"ע
.הרבחב תילוהינה המרב תעצובמ תיגטרטסאה הבישחהו הקלחמה
שונא יבאשמ לש היגטרטסאב וזכרתה םייתורחתה םינוגראה בור 1991 ב רבכ םלוא
רוקימל םיאיצומ וא םיקיספמ הליגרה תוליעפה תא .הליגרה תיביטקפאה תוליעפב תוחפו
.םיבשחממש וא ץוח
םייקסע םיאשונל תופידעב יוטיב ידיל אב שונא יבאשמ תקלחמב תויופידעה רדס יוניש
לע םילוע םישדח םייגטרטסא םיאשונ .הקלחמב תיתרוסמ ולפוטש םיאשונל תוחפו
.תויתורחתו תושדח תויונמוימ יוהיז ,תוחוקל תוריש תיינב ,הדובע תוצובק ץומיא :קרפה
.הקיטקרפל רקחמה ןיב רעפ םייק ןכלו םצמוצמ הז חטשב רקחמה
שונא יבאשמ תקלחמ דיקפת
.םישוע ןמז המכ – ל םישוע המ – מ הנתשה הניחבל ןוירטירקה
תקלחמ ישנא בור .תוגיהנמו ץועי ,תוריש ,הכימת :םידיקפת 4 םנשי (1994) רקלוו פ"ע
ןמזה תא רתוי לידגהל תונינועמ תורבחה וליאו תורישו הכימתב םיקסוע שונא יבאשמ
.תוגיהנמו ץועייב עקשומה
איה שונא יבאשמ תיגטרטסאל ןוגראה תיגטרטסא ןיב רוביחה (1994 ,1990 ) רלוש יפ לע
,היגטרטסאה תנבהב ןמז עיקשהל שי ךכב חילצהל תנמ לע .שונא יבאשמ לש בושח דיקפת
יבאשמ תקלחמ םא .הרבחל יתורחת ןורתי רוציל ךכבו תוחוקלהו היגולונכטה ,םירחתמה
.הרבחה יכרצ תאו חוקלב דוקימה תא רתוי ורפשיש םיללכ עובקל לכות שונא
:שונא יבאשמב םישדח חתפמ ידיקפת השיש עבק רלוש

תונורשכ להנמ .5
ינוגרא ץעוי .3
םיקסע שיא
.תויולע רקבמו םיסכנ להנמ .6
היגטרטסא םשיימו בצעמ .4
בצעמ
םייוניש

:םיאבה השולשל שונא יבאשמ תקלחמ ידיקפת תא גוויס ילייו

ילועפתה ךילהתה
תיטפשמה תיווזה
יגטרטסאה ךילהתה
* ;םידבועל ץעוי * ;םייוניש ןכוס *
.תוינידמ רצוי * ;רוטרטסנימדא
.ררוב * ;ץעוי * ;רקבמ *
* ;ןחבאמ * ;ךירעמ * ;ץעוי *
;רוטזילטק * ;םייוניש לע יארחא
.תויולע להנמ * ;יקסע ףתוש *

:שונא יבאשמ דיקפת הנבמ (1993) ךירלוא
ףיסוהל ידכ הריכבה הלהנהב ךרע יווש םיפתושכ גוהנל םיכירצ שונא יבאשמ ךירלוא יפ לע
רבעמב תוחפ זכרתמ ךירלוא .םייקסעה ויכרצל ןוגראה רוביח לש ךרדב ןוגראל ךרע
תובכרומ תולועפ עצבל שונא יבאשמ ישנא לש ךרוצה םצע לע רתויו תיגטרטסא תוליעפל
:הרבחל ףסומ ךרע תתל םיכרד עברא גיצמ אוה ורמאמב .רתויו רתוי
היגטרטסא תלעפה
הנבמ תיינב
םידבועה תמורת תחטבה
םייוניש תריצי
היגטרטסאב דוקימל השירדה אוה דחאה ,םיירקיע םידממ 2 תוארל ןתינ ל"נה טוטרשב
וא דדובה םדאה תודקמתה םידממ ינש דוע ףסונבו הווהב ילועפתה אשונב דוקימה ינשהו
.ךילהתב תודקמתה
םע וק רשילו שונא יבאשמ תיגטרטסאב דקמתהל "יגטרטסאה ףתוש"ה דיקפת
שונא יבאשמ תקלחמ תא גצימ ,"יביטרטסינימדאה החמומ"ה .ןוגראה תיגטרטסא
תוהזל לגוסמ .יונישל תלוכי תונבל ןוגראל הרזעל סחייתמ "םייונישה םזי" .תיתרוסמה
"םידבועב לופיט" .הרבחה לש יתורחתה ןורתיה תא רפשל היושעש השדח תוגהנתה
.םידבועה תויעבבו םיכרצב תורושקה תוימוי םוי תויעב םע דדומתמ
רקחמה .שונא יבאשמ תקלחמ ידבועל תושרדנה תולוכיה יבגל רקחמ עצוב 1989 תנשב
יכילהת לוהינ .3 ;שונא יבאשמ לוהינ .2 ;קסעה תרכה .:1 תולוכי יגוס השולש הלעה
יוניש
רופיש י"ע תוחוקלה יכרצ לע תונעל םהל עייסל תורומא שונא יבאשמ ישנא לש ולא תולוכי
לש ןוזחב תוקבדו תוגיהנמ תוארהו הרבחה תלהנהמ קלח תויהל ןכו ןוגראה תולוכי
.ןוגראה
ךסמ (%42.7) םייוניש לוהינ לש תיסחיה המורתה אוה רמאמב םיניינעמה םיאצממה דחא
.שונא יבאשמ ישנא לש תויביטקפאה
וקלוחו והוז עדי ימוחת 35 ולגתנ (1989 , Mclagan) אשונ ותואב ןדש ףסונ רקחמב
.ילאוטקלטניא םוחתו ישיאניב םוחת ,יקסע םוחת ,ינכט םוחת :םימוחת העבראל
?שונא יבאשמ תקלחמ לש םידיקפתה םהמ – רקחמה
היגולודותמ
תולאשה .אשונב םיטירפ 70 ליכמש ןולאש ורצי שונא יבאשמ לש דיקפתה תרדגה ךרוצל
החמומה ,יגטרטסאה ףתושה :ורקחמב ךירלוא רידגהש םידיקפתה עברא ביבס וחתופ
ל םיטירפה רפסמ םצמוצ אבה בלשב .םידבועב לופיטהו םייונישה םזי ,יביטרטסינימדאה
תא גרדל ושקבתה םיפתתשמה .ןולאשב תולאש 10 וסחייתה ירקיע דיקפת לכל .40 –
40 .5 דע 1 םלוסב םהלש תוליעפ לכ תוכיא יבגל םהלש ןוגראב שונא יבאשמ ישנא
.םייסיסבה םידיקפתה לכ םיאצמנ הצובק לכב רשאכ 4 לש תוצובקב ורדוס םיטירפה
הייסולכוא
ךכ ,אשונב יעוצקמ חותיפ תנדסב ףתתשהל ומיכסהש תולודג דע תוינוניב תורבחב םילהנמ
רבודמש ןויכ שונא יבאשמ לש יגטרטסאה ןווכל הייטס וליכי רקחמה תואצותש ריבסש
.היגטרטסאבו חותיפב עיקשהל תונכומש תורבחמ םישנאב
םיאצממ
ידיקפת ולביק רתויב תוהובגה תואצותה תאש יופצכ הארמ ןולאשה תואצות עצוממ
שונא יבאשמ לש יתרוסמה דיקפתל םיאתמ הז ,םידבועב לופיטהו היצרטסינימדאה
.היגטרטסאה אשונ תא קזחל שיש םג הארמו
םידיקפתב הלודג תונושו םייתרוסמה םידיקפתב תוינגומוה לע העיבצמ םיאצממה תונוש
,םידיקפתה בור ןיב ינוניב דע שלח רשק ררבתה ,םינתשמה ןיב רשקה יבגל .םייגטרטסאה
(.%75) םייונישה םזיל יקסעה ףתושה ןיב הפצנ דיחיה יתוהמה רשקה םלוא
השולשמ םיבכרומ ןולאשב םיטירפה 40 – ש הנקסמל ועיגה ףסונ יטמתמ חותינ תרזעב
:םירוטקפ
%26.1) םיטירפ 20 ליכמו םייונישה םזי / יקסעה ףתושה דיקפת תא גצימ
.םידיקפתה ןיב דירפהל ןתינ אל רמולכ ,(תונושהמ
.םידבועב לופיטה דיקפת תא גציימו (תונושהמ %14.1) םיטירפ 9 ליכמ
.יביטרטסינימדאה החמומה תא גציימו (תונושהמ %9.2) םיטירפ 6 ליכמ
:ןויד
אלשו ךירלוא לש רמאמב ורדגוהש םידיקפתה 4 ךותמ 3 לש םמויק לע םיעיבצמ םינותנה
יבאשמ דיקפתש רורב .םייונישה םזי דיקפתל יקסעה ףתושה דיקפת ןיב דירפהל ןתינ
תוכיאש ךכ לע הארמ הז .םייגטרטסאה םידיקפתל התפצנ תונושה ברימו חתפתמ שונאה
תא גרדלו תופצל לק רתויש ןכתי .ןוגראל ןוגראמ הנתשמ היגטרטסא יאשונב הדובעה
י"ע הגצוהש תרגסמהש הארמ םג רקחמה .שונא יבאשמ לש םייתרוסמה םידיקפתה
בוט רתוי ןיבהל תנמ לע רזע ילככ שמשל הלוכי שונא יבאשמ תקלחמב םידיקפתל ךירלוא
תנמ לע ןוגראב שונאה יבאשמ ינאל וללה םידיקפתה תא ריבעהל שי .ולא םידיקפת תא
תנמ לע שונא יבאשמ ישנא לע רקחמב שמתשהל ןתינ . םהירושיכ תא תונבל וכישמיש
.םהלש תוקזחהו תושלחה תודוקנה תא תוארל

Managing Temporary Workers: A Permanent HRM Challenge
(Daniel C. Feldman; Helen I. Doerpinghaus ; William H. Turnley)

אוהו ב"הראב (א"כ תורבח תועצמאב) ינמזה הדובעה קוש תומגמבו בצמב ןד רמאמה
חרזמ-םורדב א"כ תויונכוס 7 -מ םיינמז םידבוע 200 תופתתשהב ךרענש רקחמ לש האצות
.ב"הרא
תנש ןיב .םיינמז םידבועכ םיקסעומה זוחאבו תומכב לודיג תמגמ תרכינ תונורחאה םינשב
הקסעה .א"כ ידבוע לש ויה ב"הראב ורצונש תושדחה תורשמהמ %20 -מ רתוי 93 -ל 91
ךלהמב דיחא וניא םרוציי ףקיהש תובר תורבחל תוליעיו תושימג תרשפאמ הז ןפואב
בור רבעב .הז ןפואב םיקסעומה תועוצקמה ןווגמ תבחרה לש המגמ תרכינ .הנשה
תונדעסמ ידבוע ,תויחא ,םיינכט םידבוע םויהו תוריכזמה יתוריש םוחתב ויה םיקסעומה
.ץועי יתוריש ףאו תואנולמו
.תונורחאה םינשב הנתשה קיסעמל םיינמזה םיקסעומה ןיב רשקה יפוא ךכמ האצותכ
םויכ .םידלי םע םישנו םיטנדוטס ןוגכ תלבגומ הפוקתלו הריחבמ םיינמז ויה םבור רבעב
םניאש 'גלוק ירגוב ןוגכ הגישהל םילוכי םניא ךא העובק הדובע םיפידעמ ויה םבור
חוטיב ןיא %25 -מ רתויל .םמחל תא חיוורהל םיסנמש םילטבומו העובק הדובע םיגישמ
.ילאיצוס ןוחטיב רתוי םע תינמז וא העובק הדובע אוצמל םיסנמ %50 -מ רתויו יאופר
בתכנ דואמ טעמ ךא םדא-חוכ תורבחל םיקיסעמו םידבוע סויג לע םיבר םירקחמ וכרענ
םה םהב םינוגראה י"ע ןהו םדא חוכ תורבח י"ע ןה ,םידבועה לש היוצרה לוהינה ךרד
.םיקסעומ
תינמזה הדובעה תונורתי
:תיביטקרטאכ תינמזה הדובעה תא תואצומ הייסולכוא תוצובק עברא
תומכב תושימגהמ תונהנו האלמ הרשמב דובעל תוצור ןניאש תודבוע תוהמא
רוזחל תוהמאל תרשפאמ וז הדובע ףסונב .תינמז הדובע תרשפאמש הדובע תועש
.םהיתויונמוימ תא רפשלו תכשוממ תורדעיה רחאל הדובעה קושל
ןורתיה וז הצובקל .םידומילה תפוקתב טעמ רכתשהל תורשפאה לע םיחמשש םיטנדוטס
.תינמז הדובע תרשפאמש תושימגב אוה ירקיעה
קושב תוחכונ ךשמהו הסנכה תמלשה םהל תרשפאמ תינמזה הדובעהש םיאלמג
.הדובעה
הדובעב םינינועמו הדובעל הדובע ןיב םייניב תפוקתב םיאצמנה רצק ןמזל םילטבומ
.ללחה תא אלמתש תינמז

%80 -ש ןייצל שי תינמז הדובעב תואצומ ולא תוצובק עבראש תונורתיה תורמל
םידבועהש אצמנ ףסונב .העובק הדובע םישפחמו םבצממ םיצורמ םניא םילאשנהמ
הדובעה םוקמל תוביוחמ רסוחו קופיס רסוח ,לוכסת םישח םבצממ םיצורמ םניאש
.הריחבמ א"כ תורבחב םידבועש ולאל האוושהב
תודוקנה ונייפואו א"כ תורבחב הדובעמ (רקחמב םיקדבנה ברקב) תוגייתסה האצמנ
:תואבה
םיסחייתמש םישיגרמ םיבר .ישיא אלו ינמוה אל סחי םילבקמ םידבועה
.םייואר םה ול דובכה תא םהל םינתונ אלו םיצפחכ םהילא
.1
.דיתעה ינפמ דחפו ןוחטיב רסוח םישח םידבועה
.2
.ינויסנפו יאופר חוטיב רדעה ללגב הגאד
.3
.םדאה-חוכ תרבח רשויו סחימ ןוצר תועיבש יא
.4
.דבועה ירושיכל םאתהב הניאש הדובעמ האצותכ תותיחנ תשוחת
.5
.היכרעו תיאקירמאה הרבחה יפלכ תוניוע תשוחת האצמנ
.6

תילוהינה השיגה רופיש
יפכמ היצביטומ ילעב תוחפו םיליעי ידמ תוחפ םידבועה .היעב לע םיעיבצמ םיאצממה
םיכרד לוקשל םיכירצ םינוגרא וז הקסעה תרוצב ןוויגהו לודיגה בקע .תויהל ולכיש
:ולא םידבוע לוהינל תויביטנרטלא
.הקסעהה תפוקת יבגל םידבועל ןהו תויונכוסל ןה ןימא עדימ קפסל שי
.הדובעה יסחיב בושח ביכרמ םה הקסעהה תליחת ינפל ןימא עדימו הנכ ןויד
םה םיקסעומהו םינוגראה ,תויונכוסה ןיב תרושקת תויעבש הלוע רקחמהמ
יפכמ רתוי םידבועל תוחיטבמ תויונכוסהש םינעוט םינוגראה .הצופנ העפות
ולא םה םינוגראהש תונעוט תויונכוסה ,דגנמ .ףרטצהל םענכשל ידכ רהצוהש
םידבועה .רתוי עיקשהל םידבועה תא דדועל ידכ תומזגומ תויפיצ םירצויש
.םידדצה ינשמ ןימא עדימ לבקל םילוכי םניאש םינעוט םדיצמ
.1
.םיינמזה םידבועה יפלכ דבוכמו ןגוה סחי חיטבתש תוינידמ עימטהל שי
קיפסמ םיליעי ,'ב גוס םידבועכ שיגרהל אוה רתויב םיאכדמה םירבדה דחא
.םייוצר שממ אל ךא תומישמ עוציבל
.2
םוקמב תיקלח הרשמב םיעובק םידבועו הנשמ ינלבקב שמתשהל יאדכ
דוחייב תאז לוקשל שי .םדאה חוכ תויונכוס לע אלמ ןפואב ךמתסהל
ךומנה רכשה תא ללקשל שי .תיארחאו תנמוימ הדובע םישרודש םידיקפתל
.םיינמזה םידבועה לש תויועטהו הרשכהה תויולע םע םדאה חכ ידבוע לש
:תופולח לוקשל יאדכ ןכלו ריחמ ול שי – םיינמז םידבועל ךומנ רכש :רמולכ
.תיקלח הרשמב םיעובק םידבוע ,הנשמ ינלבק
.3
לע הז דעצ לש העפשהה תא לוקשל שי "םדא חוכ ידבוע" תריכש ינפל
האיבה םיינמז םידבוע תקסעה םימיוסמ םירקמב .םיעובקה םידבועה
.רכש תפסות אללו םיעובקה םידבועה לע תוירחא רתויו תולטמ רתוי תלטהל
סיסבהו לוצינכ םיינמזה תקסעה תא וספת םידבועה םירחא םירקמב
שי ולא םידבוע קיסעהל הטלחהלש רבתסמ .רערעתה הרבחה לש ירסומה
.םידבועה תונמאנלו הדובעה יסחי תכרעמל תובכרומ תויועמשמ
.4
עצבל רשפא .תינוגראה היצטנירואהו תיעוצקמה הרשכהה תא רפשל שי
תוהמ יבגל תונכוסל תקיודמ הרדגה י"ע ןושארה בלשב :םיכרד יתשב תאז
רשאכ ,ינשה בלשב .תונכוסב הרשכההו ןוימה תא רפשי הז דעצ .הדובעה
בר ןמז שורדת אל וז הכרדה .הכרדהל ןמז שידקהל שי ,ועיגה םידבועה
.םידבועה יעוציב תא יטמרד ןפואב רפשתו
.5
םידבועה יעוציב תא עובק סיסב לע ךירעהלו הבוט א"כ תונכוס רוחבל שי
.תונכוסה תוכיא םע היצאלרוקב איה םידבועה תוכיא הבר הדימב .םיינמזה
תועיבק תדימב ,הרשכההו ןוימה תוכיאב הינשהמ תחא תולדבנ תויונכוס
,תויונכוס רפסמ םע ליבקמב הדובע לוקשל שי .סחיבו רכשב ןכו ןהידבוע
.םיבוט םידבוע תחילשל ץירמת היהיו תויונכוסה ןיב תורחת רצווית
.6
םוכיס
תא תעצבמ תונכוסה .םינוממהמ סמוע דירומ םיינמז םידבוע לוהינ
םימייתסמ הדובעה יסחיו רכש תויולעב ךסוח ןוגראה ,הרשכההו ןוימה
.תולקב
הטילשה תא ןיא יארחאל ,רגתא אוה ינמז םדא חוכ לוהינ תאז םע דחי
.ןוגראל ההובג תוביוחמ ןיא דבועלו ומודיקו דבועה לש ורכש לע
םידבוע לוהינ הז ןפואב םיקסעומה םידבועה ןווגמבו רפסמב לודיגה ללגב
.יתועמשמ ילוהינ רגתאל ךפהנ םיינמז
סרטניא םויכ אוה רתוי הנוכנו תינמוה הרוצב ינמזה םדאה חוכ לוהינ
.הנושארה הגרדמהמ ינוגרא